Pastoral

PLA DE PASTORAL.

Joan Baptista de La Salle mor a Rouen, el 7 d’abril de 1719. Fa, doncs, 300 anys de la seva trobada amb el Pare, i d’aquell moment últim, tal com ho havia viscut durant tota la seva vida: “Adoro en tot la Voluntat de Déu en la meva vida”.

Aquest record el vivim com un intens moment de vida, d’alè, d’empenta en la nostra manera de ser i de viure com éssers humans, amb un estil carismàtic rebut a través de la figura de Joan Baptista, i posteriorment, de tants Germans i lasal·lians al llarg dels fecunds 300 anys.

Per això, al celebrar aquests tri centenari, sobretot, hem de reforçar el nostre arrelament lasal·lià amb el lema: “Som La Salle”.

És una festa, doncs, per a seguir creient en la comunitat que sosté no solament el projecte, sinó les persones dedicades a la missió, en ares d’un servei comunitari abocat en la societat del moment, així com a totes les persones que són receptores de la missió. Ha estat un recorregut de 300 anys, llarg i fecund, dolorós i ric en matisos que avui podem seguir assaborint i recreant.

El Projecte lasal·lià ha estat atent, des dels seus començaments a ser fidel a la seva font: l’Evangeli de Jesús. Fou concebuda l’escola com un lloc on l’humà i cristià fossin u, on s’agermanessin de tal manera que es donessin la mà i es potenciessin. Un lloc on l’evangelització fos el centre i referència ineludible.  

De la mateixa manera, tots els qui “Som La Salle”: Germans, Associats, lasal·lians (professors, educadors, PAS, famílies, alumnes, caps, monitors, joves…), ens sentim envoltats en la celebració d’aquesta manera de ser i fer que ens mou a ser fraterns, comprometre’ns amb l’altre, especialment amb el que més ho necessita,  i que ens fa ser i sentir-nos constructors d’aquesta història lasal·liana que dibuixa esperança i trets d’un possible món millor per a tothom, aquest que Jesús nomenà Regne de Déu.

Tots i cada u dels qui formem aquesta història i aquesta família ens sentim pertanyents (part de) i protagonistes d’aquest ahir, del nostre avui i del futur que puguem construir junts. Sentint que “Som La Salle”, comprometent-nos com a lasal·lians en el projecte de Déu a través de La Salle.

Com a objectius generals vàlids per a tots els membres de la comunitat educativa podríem enunciar:

  1. Sentir-se afectiva i fraternalment vinculat a la família de La Salle i a la seva història. Reconèixer-la com a lloc propi, com casa i llar, com lloc de trobada profunda i verdadera, com lloc de creixement i de compromís.
  2. Seguir coneixent la figura del Fundador i conèixer de forma somera la història de La Salle al llarg d’aquests 300 anys. Reconèixer en ella la fidelitat de tants Germans i lasal·lians que han donat la vida per aquesta missió i projecte.
  3. Descobrir La Salle com lloc de compromís personal vers els altres, especialment els més necessitats.
  4. Descobrir la clau vocacional, la crida pròpia rebuda com do de Déu per als altres, en aquest projecte lasal·lià i veure la resposta que estem donant. Despertar i refermar la consciència de fidelitat a una vocació rebuda per part de Sant Joan Baptista de La Salle. Fomentar en les nostres obres la cultura vocacional que permeti aquest aprofundiment.
  5. Trobar en La Salle un lloc d’obertura a la transcendència, de trobada amb el Déu de la vida.
  6. Ressaltar el perquè un projecte lasal·lià perviu més enllà de l’existència concreta del seu iniciador i quines ressonàncies té per la història d’avui.
  7. Visualitzar de cara a l’exterior de la institució que estem seguint i oferint un projecte atractiu, amb una història de més de 300 anys i que anima i uneix a Germans i Seglars.
  8. Sentir-se units a una família i Institut universal que supera l’àmbit del Districte i que anima a desenvolupar totes les potencialitats de la missió lasal·liana.